วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


                                                                นาย ทรงพล  วงกระโซ่

                                                                 ชื่อเล่น PAM  อายุ 18
                                                                   
                                                                          ชั้น  ม.6/1
                                                   
                               ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 29 เดือน เมษายน 2540 บ้านเลขที่ 2 หมู่ 5

                                              ต. หนองหัวช้าง อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ 38180
                                                              
                                                    คติสอนใจ เก็บอารมณ์เข้าใว้ เมื่อโมโห...                                                            
การอ่านข้อมูลจาก .xls ด้วย ASP
:: ตัวอย่างนี้กำหนด ชื่อ พื้นที่ ที่จะ select ข้อมูลมาใช้
:: Right click to download [ dthai97.xls 13 KB  :: dthai2007.xlsx 12 KB ]

<%
fxls = "dthai97.xls"
tbname = "dthai1"
f1 = "eid"
f2 = "ename"
' ===============================================
' 2 method : ok
' dv = "driver={microsoft excel driver (*.xls)}; dbq=" & server.mappath(fxls)
' dv = dv & "; extended properties='excel 8.0; hdr=yes';"
dv = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" & server.mappath(fxls)
dv = dv & "; extended properties='excel 8.0; hdr=yes';"
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open dv
sql = "select * from " & tbname
set rs = conn.execute(sql)
do while not rs.eof
  response.write(rs(f1) & " " & rs(f2) & "<br>")
  rs.MoveNext
loop
conn.close
set rs = nothing
set conn = nothing
%>

โปรแกรมเชื่อมตารางด้วย inner join กับ left join และตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่
ทำงานใน win7 เชื่อมแฟ้ม excel จาก office2007 กับ asp classic
ส่วน loop ที่สองจะ group ข้อมูล แล้วนับจำนวน โดยไม่เชื่อมโยงเพื่อใช้เป็น key ในการจัดกลุ่ม
<%
dv ="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" 
dv = dv & server.mappath("dthai2007.xlsx")
dv = dv & ";Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=YES';"
' ---
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open dv
' ---
' show all from [left]
sql = "select * from dthai2 left join dthai3 on dthai2.eid = dthai3.eidg"
' show if match 2 table
' sql = "select * from dthai2 inner join dthai3 on dthai2.eid = dthai3.eidg"
set rs = conn.execute(sql)
do while not rs.eof
  if (isnull(rs("group"))) then response.write("*") 
  response.write(rs("eid") & " " & rs("ename") & " " & rs("group") & "<br>")
  rs.MoveNext
loop
' ---
sql = "select first(dthai3.group) as x,count(dthai3.group) as y from dthai3" 
sql = sql & " group by dthai3.group"
set rs = conn.execute(sql)
do while not rs.eof
  response.write(rs("x") & rs("y") & "<br>")
  rs.MoveNext
loop
conn.close
set rs = nothing
set conn = nothing
%>
เอเอสพีคืออะไร (What is ASP?) [wikipedia.org
เอเอสพี (ASP = Active Server page) และ เอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET = Active Server page .NET) คือ ภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องบริการเว็บไอไอเอส (IIS = Internet Infomation Service) เป็นภาษาสคริปต์ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาเบสิก สำหรับเอเอสพีดอทเน็ตจะต้องทำงานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (Dotnet Framework) 
บริษัทไมโครซอฟท์ได้เริ่มพัฒนาเอเอสพีในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) มากับไอไอเอส 3.0 (IIS = Internet Information Server) สำหรับเอเอสพีรุ่น 1 ถูกมองว่าทำงานได้ล่าช้ากว่าโปรแกรมประเภทเดียวกัน อีก 1 ปีต่อมา บริษัทไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวเอเอสพีรุ่น 2 ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Option Pack ใน Windows NT4 และ 2 ปีต่อมาไอไอเอสรุ่น 3 ได้เปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการวินโดว์ 2000

การใช้ Access ใน godaddy.com 
เข้าไปที่ Manage Account ของ Control Panel ใน Hosting Account ถ้าใช้บริการของ Godaddy.com แล้วเลือก Database, Access และ Enable Access Support ระบบจะสร้างห้อง access_db ให้นำแฟ้ม .mdb ไปใส่ในห้องนั้น ระบบนี้รองรับการสร้าง DSN ผ่าน Control Panel ได้


รุ่นของเอเอสพี (ASP Version) 
- ASP รุ่น 1 (ธ.ค.1997) พร้อมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไอไอเอส 3.0 (IIS 3.0) 
- ASP รุ่น 2 (ก.ย.1998) พร้อมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไอไอเอส 4.0 บนWinNT 
- ASP รุ่น 3 (พ.ย.2000) พร้อมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไอไอเอส 5.0 บนWin2000 
- ASP+ (ปลายปี 2000) เป็นรุ่นทดลองใช้ชื่อว่า ASP+ แล้วเปลี่ยนเป็น ASP.NET 
- ASP.NET รุ่น 1 (ก.พ.2002) เปิดตัวพร้อม .NET Framework 
- ASP.NET รุ่น 2 เปิดตัว 7 พ.ย.2005

การแก้ปัญหาภาษาไทยของ .mdb + asp

คุณ Rattakorn Jitsripitaklert ส่งแฟ้ม .mdb ซึ่งมีข้อมูลเป็น unicode ดังภาพ ถ้าอ่านข้อมูลด้วย asp ธรรมดา จะแสดงเป็น ?? ซึ่งเป็นปัญหาคล้ายการใช้ php กับ mysql สำหรับการแก้ปัญหาเมื่อใช้แฟ้ม .asp อ่านข้อมูลมาแสดงอย่างถูกต้อง ทำโดยเพิ่มบรรทัดนี้เป็นบรรทัดแรก 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 
เคยสร้างตารางด้วย Access 2003 แล้วได้ .mdb ที่มี format 2000 พอใช้ใน 7host.com พบแต่ ??? เมื่อ Convert ไปเป็น 97 format แล้ว upload เข้า 7host.com ก็ไม่พบปัญหาในการแสดงผลแต่อย่างใด 
 
แนะนำ free webhosting 
     
ที่ปิดบริการไปแล้ว : thai.net ewebcity.com frontuk.com webhostme.com 1asphost.com domaindlx.com 00000web.com

                                                                 นาย กฤษฎา  ประชาชู
               
                                                                  ชื่อเล่น  Lin  อายุ 17

                                                                         ชั้น ม.6/1

                              ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 13  เมษายน  2541  บ้านเลขที่ 272  หมู่ 4

                                               ต.นาสวรรค์  อ.เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ 38000

                                  นิสัย เป็นคนยิ้มง่ายเวลาเพื่อนเล่นมุกมาแต่บางที่ก้เงียบงริบ

                             เป็นคนที่ชอบ สีฟ้า เพราะมันรู้สึกเหมือนได้อยู่บนท้องฟ้าที่มีแต่สีฟ้า

                                       คติสอนใจ เป็นคนดี มีน้ำใจ ไฝศึกษา (แล้วก็มีอนาคต)